Obchodní podmínky Hotelu České Žleby

1. Pojmy a úvodní ustanovení

1.1. Provozovatel Hotelu České Žleby, společnost HotCZ, s.r.o. se sídlem České Žleby 56, 384 51 Stožec, IČ: 28480139, DIČ: CZ28480139 (dále jen „ubytovatel“).

1.2. Zákazník – fyzická nebo právnická osoba,  objednávající si služby nabízené ubytovatelem (dále jen „klient“).

1.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi klientem a ubytovatelem. Smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem se řídí příslušnou smlouvou o ubytování, uzavřenou mezi ubytovatelem a klientem, a těmito VOP.

2. Proces objednání služeb, rezervace a uzavření smlouvy

2.1. Ubytovatel nezávazně nabízí ubytování a další služby s tím související klientům prostřednictvím svých internetových stránek www.hotelfrymburk.cz, smluvních zprostředkovatel, reklamních materiálů ubytovatele či prostřednictvím telefonu, mailu či písemnou formou (dále jen „nabídka“). Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter. Tato nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této nabídky nevzniká klientovi nárok na uzavření smlouvy o ubytování. Nabídka je platná po dobu a za podmínek v ní uvedené, přičemž ubytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy o ubytování.

2.2. Klient prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách ubytovatele nebo zprostředkovatele, telefonicky, mailem, nebo jiným způsobem, zasílá ubytovateli poptávku po ubytování a službách (dále jen „Objednávka“). Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout Objednávku, a to i bez uvedení důvodu.

2.3. Na základě objednávky klienta provede ubytovatele rezervaci objednaných služeb v souladu s podmínkami nabídky. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné po dobu rezervace. Pokud nedojde k uzavření smlouvy mezi klientem a ubytovatelem podle podmínek nabídky a těchto VOP, ubytovatel má právo nabídkové ceny změnit.

2.4. K uzavření smlouvy mezi klientem a ubytovatelem dochází okamžikem uhrazení zálohy dle nabídky ubytovatele, případně okamžikem podpisu ubytovací karty, pokud se jedná o ubytování bez uhrazení zálohy. Uzavřením smlouvy potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování.

2.5. Smluvní strany jsou ubytovatel a klient. Pokud rezervaci a uzavření smlouvy provede třetí strana jménem klienta, zodpovídá tato třetí strana a klient společně a nerozdílně za plnění všech povinností vyplývajících ze smlouvy.  

3. Platební podmínky a storno podmínky

3.1. Rezervace ubytování je podmíněna zaplacením zálohy ve výši dle nabídky do 2 dnů od uskutečněné rezervace, nejpozději však 2 dny před nástupem na pobyt. V případě nezaplacení zálohy si hotel vyhrazuje právo rezervaci zrušit 3. den od uskutečnění rezervace a k uzavření smlouvy tím nedojde. Zálohová platba není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných 2 a méně dnů před příjezdem hosta. V takovém případě probíhá platba při příjezdu hosta na recepci hotelu, nebo je požadována garance kreditní kartou.

3.2. Doplatek za ubytování spolu s poplatkem obci je splatný v den nástupu, není-li smlouvou stanoveno jinak. V případě předčasného ukončení pobytu účtuje hotel storno poplatek 100 % z ceny celé objednávky a zbytek pobytu ruší. V den odjezdu uhradí host případnou zbylou část za ubytování a další služby, které mu byly během pobytu připsány na jeho hotelový účet (účet z restaurace, masáže atd.)

3.3. Storno – přesun rezervace musí host oznámit hotelu písemně, hotel mu písemně potvrdí storno – přesun rezervace.

3.4. Pokud nejsou dohodnuté jiné storno podmínky, platí následující:

Storno pobytu více než 30 dní před termínem nástupu – poplatek ve výši 30 %
Storno pobytu 29 – 15 dní před termínem nástupu – poplatek ve výši 50 %
Storno pobytu 14 – 8 dní před termínem nástupu – poplatek ve výši 70 %
Storno pobytu 7 – 0 dní před termínem nástupu – poplatek ve výši 100 %

3.5 Storno podmínky jednotlivých pobytových balíčků jsou individuální a váží se vždy k danému balíčku. Storno podmínky uvedené samostatně na webových stránkách hotelu či storno podmínky uvedené v konkrétní nabídce mají přednost před storno podmínkami ve VOP.

4. Plnění smlouvy a změny smlouvy

4.1. Pobyt, plnění smlouvy, začíná nástupem mezi 15.00 a 20.00 hodinou na recepci hotelu. Zde klient předloží doklad totožnosti a vyplní ubytovací kartu (údaje o všech osobách). Pobyt, plnění smlouvy, končí snídaní v den odjezdu a uvolněním pokoje do 10.00 hodin a úhradou zbylé části ceny. Pokud není následně pokoj obsazen dalšími hosty, je možnost po dohodě s ubytovatelem zastoupeným v tomto případě recepcí hotelu využít pobyt až do 16.00 hod za dohodnutou cenu. Další možností je uložení zavazadel do odpoledních hodin v prostoru k tomu určeném. V případě předčasného ukončení pobytu, případně přerušení pobytu, nevzniká nárok na navrácení finanční částky či jinou kompenzaci. Pokud klient bez předchozí dohody s ubytovatelem pokoj do 10.00 hodin v den odjezdu neuvolní, má ubytovatel právo účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a současně osobní věci klienta zanechané na pokoji vystěhovat.

4.2.  V případě vzniku okolností, které brání ubytovateli poskytnout klientovi službu dle rezervace resp. smlouvy, a je-li možné vzhledem k vzniklé situaci poskytnout klientovi jinou náhradní službu v rozsahu a kvalitě shodných nebo se alespoň blížících původně objednané službě nebo poskytnout stejnou službu v náhradním termínu, je ubytovatel oprávněn a povinen provést odpovídající změny. Ubytovatel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu informovat klienta o podmínkách této změny a navrhnout tuto změnu klientovi. Klient je oprávněn v případě nesouhlasu s takto oznámenou změnou zrušit čerpání služby, a jedná-li se o změnu týkající se ubytování, od smlouvy odstoupit. Ubytovatel je pak povinen bez zbytečného odkladu po tomto zrušení čerpání služby vrátit klientovi plnění připadající na takto zrušenou službu a v případě odstoupení od celé smlouvy klientovi vrátit veškerá plnění uhrazená v souvislosti se smlouvou. Na plnění vrácená dle tohoto odstavce se nevztahují ustanovení těchto VOP o storno poplatku.

4.3. V případě nemožnosti poskytnout klientovi objednanou a zaplacenou službu v rozsahu a kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám je ubytovatel povinen vrátit klientovi plnění uhrazené klientem na takovouto službu. V případě, že však ubytovatel poskytne klientovi s jeho souhlasem náhradní službu stejného nebo vyššího rozsahu a/nebo kvality, považuje se takové náhradní plnění ubytovatele za poskytnutí původně dohodnuté služby, a klient tak nemá jakékoli další nároky vůči ubytovateli z titulu neposkytnutí původně objednané a uhrazené služby.

4.4 Ubytovatel neodpovídá za změny vyvolané z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí orgánů veřejné moci, vzniku mimořádných okolností nebo událostí, které nemohl ubytovatel předvídat, nebo kterým nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého rozumně požadovatelného úsilí. 

5. Práva a povinnosti klienta 

5.1 Základními právy klienta jsou především:

 • právo na poskytnutí objednaných služeb v rozsahu a za podmínek dle uzavřené smlouvy.
 • právo na poskytnutí informací týkajících se ubytování a služeb nabízených a poskytovaných ubytovatelem.
 • právo kdykoli vypovědět smlouvu bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností ubytovatele nebo zrušit čerpání objednané služby za podmínek uvedených v těchto VOP, smlouvě nebo právních předpisech České republiky.
 • právo písemně oznámit ubytovateli, že se namísto něho zúčastní ubytování resp. čerpání služeb uvedených ve smlouvě jiná osoba za podmínky, že v takovémto oznámení bude současně prohlášení této osoby (nového klienta), že souhlasí s podmínkami smlouvy. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za uhrazení celkové ceny a administrativních či jiných nákladů, které ubytovateli vzniknou v souvislosti se změnou klienta.
 • právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnutého ubytování či služeb a jejich vyřízení v souladu s těmito VOP.
 • právo na ochranu osobních údajů a jiných dat týkajících se klienta a spolucestujících osob.

5.2 Základními povinnostmi klienta jsou zejména:

 • povinnost úplně a pravdivě vyplnit údaje v objednávce a v ubytovací kartě při nástupu a předložit potřebné doklady k identifikaci klienta a spolucestujících osob (platný občanský průkaz, platný cestovní pas).
 • povinnost nahlásit ubytovateli případnou účast cizích státních příslušníků.
 • povinnost nahlásit ubytovateli požadovanou změnu počtu osob užívajících pokoj a umožnit ubytování těchto osob pouze se souhlasem ubytovatele.
 • povinnost uhradit ubytovateli celkovou cenu ubytování a služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými ve smlouvě a v souladu s těmito VOP a prokázat její zaplacení na základě výzvy ubytovatele.
 • povinnost uhradit ubytovateli storno poplatek v případech uvedených v těchto VOP.
 • povinnost dostavit se ve stanoveném čase na místo čerpání služeb a ve stanoveném čase ukončit čerpání služeb.
 • povinnost řídit se pokyny zaměstnanců ubytovatele, ubytovacími a jinými provozními řády ubytovatele vydanými pro čerpání a poskytování služeb ubytovatele
 • povinnost klienta a osob ho provázejících chovat se tak, aby svým chováním nenarušovali či neomezovali čerpání služeb jiných klientů ubytovatele.
 • povinnost uhradit škodu na majetku ubytovatele, kterou mu způsobil sám nebo osoby ho provázející či jiné osoby, kterým zaviněně umožnil přístup k majetku ubytovatele.
 • zvířata jsou povolena pouze s předchozím souhlasem ubytovatele. 

6. Reklamace a škody 

6.1 Klient je oprávněn reklamovat u ubytovatele kvalitu poskytovaných služeb, pokud jejich kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám uvedeným ve smlouvě. Ubytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a v případě oprávněné reklamace zabezpečit nápravu vadného stavu či klientovi poskytnout slev. Reklamaci je klient povinen uplatnit u ubytovatele bez zbytečného odkladu po tom, co zjistí vadné poskytnutí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

6.2 Klient má právo na úhradu způsobených škod činností ubytovatele v souladu s ustanovením občanského zákoníku a je povinen tyto škody uhradit.

6.3 Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé na funkčnosti elektrických či elektronických zařízeních klienta a dále za případné omyly či nesprávně poskytnuté informace o akcích či poskytovaných službách ubytovatele  ze strany jiných osob.

6.4 Žádná parkovací plocha na pozemku přiléhajícímu k Hotelu České Žleby není hlídaným parkovištěm a ubytovatel ani neposkytuje jakýkoli dohled nad zaparkovanými vozidly klientů.

Ubytovatel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození vozidel klientů na parkovišti a přilehlé komunikaci, ani za škody na věcech umístěných ve vozidlech

6.5 Klient odpovídá za škody způsobené na zařízení ubytovatele v souladu s ustanovením občanského zákoníku a je povinen tyto škody uhradit. 

7. Osobní údaje a zasílání obchodních sdělení

7.1. Ubytovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti zpracovat a uchovat informace a údaje, které mu pro účely uzavření smlouvy klient poskytl. Ubytovatel  je správcem všech osobních údajů klienta, které zpracovává. Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Ubytovatel zajišťuje ochranu osobních údajů, aby bylo zabráněno jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití, vymazání a zveřejnění, a podle platných zákonů zpracovávat osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 2 let od poslední objednávky klienta. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného poskytnutí objednané služby a za účelem přesnějšího nabízení vhodných doplňujících služeb.

7.2 Klientovi může ubytovatel zasílat obchodní sdělení pouze v souladu s GDPR. Klient má právo kdykoli odmítnout zasílání obchodních sdělení.

8. Řešení sporů

8.1 Řešení případných sporů mezi ubytovatelem a klientem je možné mimosoudně a ubytovatel učiní maximum pro to, aby oprávněné nároky klienta byly naplněny či přiměřeně odškodněny.

8.2 K mimosoudnímu řešení případných sporů plynoucích ze smlouvy mezi ubytovatelem a klientem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz, která vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.3 Klient má právo pro řešení případných sporů využít on-line platformu na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, nebo se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz

9. Platnost a účinnost

9.1. Není-li některé ustanovení výslovně upraveno, postupuje se dle příslušných ustanoveních občanského zákoníku a ostatních právních norem České republiky. Před ustanoveními těchto VOP mají přednost individuální ujednání obsažená ve smlouvě o ubytování, respektive písemném potvrzení rezervace ubytovatele a/nebo jejich přílohách.

9.2. Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

9.3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 13. 12. 2020.


Specifické storno podmínky:

Tyto specifické storno podmínky platí pro různé balíčky. Informace o tom, které storno patří k danému balíčku, naleznete vždy u daného balíčku.